Author: admin

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่นำเด็กหญิงพรมณี ชาภัคดี เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งตามนโยบาย “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนร่วมกับสพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก ทั้งเด็กพิการและเด็กปกติ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจำกัดจำนวนนักเรียน 1 คนต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน เพื่อให้การมอบตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบ

วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 12 -13  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรม วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี

คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ใต้อาคาร ภปร.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติปัตร แก่คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้ผ่านการอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้โรงเยนสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่ของพืชพรรณ์ไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกวดระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้เเต่ละเรือนนอนเข้าร่วมการประกวด ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุ สามเณร จากวัดคำพวัน จำนวน 8 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของ “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกันเกราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 -12.00 น.