Category: school year 2565

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสัญญา เเสทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการถวายราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

การออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความควบคุมดูแลของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหแก่นักเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ท่านประธานยังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนักเรียนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ กระเป้านักเรียน สมุดหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ้งหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงการตอบปัญหา การประกวดกระทง การจำลองการลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนางนพมาศและเทพธิดาจำแลงซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 7/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ต.ค. 2565 – เมื่อเวลา 08.15 น. ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหัวดอุบลราชธานีโดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

7 ตุลาคม 2565 นายสัญญา แสนทีวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 รุ่นที่3 และ 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (2566 – 2570)

วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน ด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู และต่อด้วยการประชุมเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านห้องสมุด

วันที่ 27 กันยายน 2565 งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหาในเเต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ยัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจพวัน ทพให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข