Category: school year 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุลคลากร เเละนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ คุณครูฉลาด เพชรถาวร สาขาวิชาคหกรรม คุณครูลักษิกา เเสงดา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูปิยวัฒน์ ล้วนศรี สาขาภาษาอังกฤษ คุณครูรณกฤต น้อยวิมล สาขาศิลปะศึกษา เเละคุณครูปริชญ์ คำปัน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 สิงหาคม 25666 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่แปลงสาธิต ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

การเข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการประเมิน ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับโลก (WHO) ฉบับใหม่ และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบว่าระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพยงกัน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ