Category: Uncategorized

คณะศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากร ได้ให้การต้อนรับท่านรองบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ เเละคณะผู้บริหารในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี เเละพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 20 ประจําปีการศึกษา 2563 ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาปกติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี เเละมีการจัดกิจกรรมคืนสู้เหย้า ปี 64 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ครู ร่วมไหว้ศาลปู่ตาและไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จากนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเดินผ่านนักเรียนที่ตั้งแถวแสดงความยินดีเพื่อเคลื่อนไปยังลานอเนกประสงค์ รับการบูมแสดงความยินดีจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 5 ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเช้า)

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญผู้บำเพ็ญประโยชน์ เเละลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ ลูกเสือวิสามัญผู้บำเพ็ญประโยชน์ เเละลูกเสือสำรอง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

วันนี้ ( 17 มี.ค.64) ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการผลิตทางการเกษตร ได้ครบวงจร และรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรการให้สามารถทำการผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ภายในงานมีการสาธิต การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่าย และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้ครูทราบ ,เพื่อความเข้าใจวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจน ,เพื่อแจ้งโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และประสานงานขอความร่วมมือเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และเพื่อให้ครูได้มีโอกาสปรึกษาหารือ และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตพัฒนาปัญญา

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตพัฒนาปัญญา สวดมนต์ทุกสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ เเละปํญญา ที่สำคัญถือเป็นการทำบุญ เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาจิตหรือขัดเกลาจิตให้มีสมาธิ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบที่ ๔ ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นผู้ประเมิน นิเทศ ตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันมาฆบูชา (ช่วงเช้า)

วันศกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระพุทธกาล