การประชุมคณะกรรมการเพื่อขอเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้มาตรการ Sandbox safety zone in school

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการ Sandbox safety zone in school
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน

Start a Conversation

Your email address will not be published.