การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิซาทหาร ขั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จัดการฝึก
ภาคปกติแก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการดำเนินการฝึกในครั้งนี้ทางหน่วยฝึกได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *