การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA เพื่อเป็นการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เตรียมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กับคณะผู้บริหาร เเลครู วิทยากรหลักโดย รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

Start a Conversation

Your email address will not be published.