การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.กำหนดใน วPA เพื่อเป็นการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เตรียมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กับคณะผู้บริหาร เเลครู  วิทยากรหลักโดย รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

Start a Conversation

Your email address will not be published.