กิจกรรมพืชสมุนไพร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีครู บุคลากร เเละนักเรียน จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 บนพื้นที่แปลง โคก หนอง นา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” 

Start a Conversation

Your email address will not be published.