กิจกรรมเกี่ยวข้าวเเปลงสาธิตข้าวหอมมะลิยโสธร

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิยโสธรโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยภาคอิสาน เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

Start a Conversation

Your email address will not be published.