กิจกรรมโครงการน้ำหมักชีวภาพ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนเเละครู มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำวัสดุเหลือใช้จากเรือนนอนมาทำน้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ที่ส่งกลิ่นเหม็น เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ อาคารเกษตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.