ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๕ กุมภาพัธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ร่วมให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในการมาดูงานของโรงเรียนเกี่ยวกับจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.