ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ ท่านธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่เมตตาลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด -19

Start a Conversation

Your email address will not be published.