พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุ สามเณร จากวัดคำพวัน จำนวน 8 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของ “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *