มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหแก่นักเรียน โดยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ท่านประธานยังกล่าวว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนักเรียนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ นำสิ่งของ
พระราชทาน ได้แก่ กระเป้านักเรียน สมุดหนังสือ มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จ้งหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.