รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในการเปิดเรียนในรูปแบบ ON–SITE เเละได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

Start a Conversation

Your email address will not be published.