อบรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 โดยมีท่านผู้อำนวยการ
สัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในพิธีเปิด คณะครู วิทยากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 , 6/1 เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะความรู้
ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเทคโนโลยี ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้

Start a Conversation

Your email address will not be published.