เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธีรพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการตรวจราชการครั้งนี้ พร้อมคณะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

Start a Conversation

Your email address will not be published.