โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

(วันที่ 1) วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ อดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติในการสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

Start a Conversation

Your email address will not be published.