โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัดโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้คณะผู้บริหารเเละครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู ผู้ปกครองเเละนักเรียน ได้ร่วมช่วยกันป้องกัน เเละแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์เเละมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เเละได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่ด้อยโอกาส 10 ประเภท ไปด้วย

Start a Conversation

Your email address will not be published.