โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสและแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสและแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนโดยท่านธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

Start a Conversation

Your email address will not be published.