การมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านห้องสมุด

วันที่ 27 กันยายน 2565 งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหาในเเต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ยัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจพวัน ทพให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *