การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจำกัดจำนวนนักเรียน 1 คนต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน เพื่อให้การมอบตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบ

Start a Conversation

Your email address will not be published.