กิจกรรมการจัดอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติปลูกฝังสำนึกรัก ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงส่งเสริมผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาสร้างเครือข่ายเยาวชน ปกป้องสถาบันหลักของชาติและทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *