กิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โดยมี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ต้องการให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของข้าว แสดงให้เห็นว่าข้าวเป็นสิ่งที่คู่กันกับวิถีของคนไทยมาอย่างช้านาน จึงสอนการปลูกข้าวที่แปลงนาสาธิตแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกข้าวดำนาร่วมกับคุณครูและชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านอีกด้วย

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *