กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนได้จะดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ โดยนำวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยาพิเศษสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย” เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับการดำเนินไปของประเทศไทย ตั้งเเต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ สถาบัน ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *