กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2563) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักเรียนได้ทำการทดลองต่าง ๆ เช่น การทดลองฝนสีรุ้ง การทดสอบความเป็นกรด-เบส โดยใช้น้ำดอกอัญชัน และนอกจากนั้นนักเรียนยังได้ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ การเเข่งขันชุดแฟนซีรีไชต์เคิล การเเข่งขัน E-sport เเละอีกมากมายนักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *