“คนไทยรักแผ่นดิน” โครงการสร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “คนไทยรักแผ่นดิน” สร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมกับ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุบลราชธานี ​ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ศึกษาดูงานที่อุทยานเเห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง จังหวัดศรีะเกษ

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *