ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารครูทุกคน

Start a Conversation

Your email address will not be published.