โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการสร้างความมั่นคงและสงบสุขให้แก่จิตใจของผู้เรียน การฝึกสติ สัมปชัญญะ จะน้อมนำมาซึ่งกุศลอื่นๆได้อีกหลายประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ต้นมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *