โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ (Art for youth and community)

วันที่ 3 – 5 กันยายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Digital Education: TDeD) การลงพื้นที่สำรวจ ตามโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน (Art for youth and community) จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *