โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้มีนักเรียนลูกเสือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *