โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ในการดำเนินโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 60 คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *