การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *