การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประเมินเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับโลก (WHO) ฉบับใหม่ และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *