การเข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการประเมิน ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *