กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์อีกด้วย

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *