โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *