กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ครูผู้รับผิดชอบเเละครูที่ปรึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 4 คน ผลการตรวจเยี่ยม นักเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ผลการเรียนดี พร้อมได้ให้คำแนะนำ ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำเงินทุนฯ ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Start a Conversation

Your email address will not be published.