การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบที่ ๔ ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *