กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาชาวหอคัพครั้งที่ 1

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาชาหอคัพ ครั้งที่ 1 โดยท่านผุ้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลกร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *