กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเช้า)

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญผู้บำเพ็ญประโยชน์ เเละลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ ลูกเสือวิสามัญผู้บำเพ็ญประโยชน์ เเละลูกเสือสำรอง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *