งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

วันนี้ ( 17 มี.ค.64) ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการผลิตทางการเกษตร ได้ครบวงจร และรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรการให้สามารถทำการผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ภายในงานมีการสาธิต การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่าย และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *