ประกวดยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่สามารถตรวจสอบได้ และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติสถาบันเกษตรกรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนให้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *