ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้ครูทราบ ,เพื่อความเข้าใจวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจน ,เพื่อแจ้งโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และประสานงานขอความร่วมมือเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และเพื่อให้ครูได้มีโอกาสปรึกษาหารือ และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *