ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,3 และ 4 ตำบลกระโสบคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาคมขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ “พื้นที่เลี้ยงสัตว์ดงหนองข่าสาธารณประโยชน์”ครั้งที่ 1/2564 เเละประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการศึกษา

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *