ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นผู้ประเมิน นิเทศ ตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.