ประเมินเพื่อรับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธีระช้ย จึงวิวัฒนาภรณ์ พร้อม ดร.ไขนภา สุทธิอาคาร เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินเพื่อรับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)โดยการประเมินนำเสนองานผ่านระบบ ZOOM ผลการประเมิน ผ่านเรียบร้อย

Start a Conversation

Your email address will not be published.