พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน / โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 31 คน โดยนักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าจากการที่บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยทุนพระราชทานที่จะได้รับ แยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาเงินทุนภาคเรียนละ 5,000.-บาทระดับมัธยมศึกษา-ระดับปวช.เงินทุนภาคเรียนละ 7,500.-บาทระดับปวส.เงินทุนภาคเรียนละ 10,000.-บาทระดับปริญญาตรีเงินทุนภาคเรียนละ 15,000.-บาท

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่ง ผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 202 ผืน ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *